2% z dane

Ak si želáte podporiť náš klub, môžete nám poslať 2% z Vašej dane.

Potrebné dokumenty je možné nájsť priamo tu.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane

 

Reklamní Partneri

Kontakt

Telefón: 0948 007 253

Mail: trener@prievidzacity.eu

Názov: Klub bojového umenia Taekwon-do ITF Prievidza

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sídlo: Nábrežie sv. Cyrila 361/30, 97101 Prievidza

IČO: 42375479

Facebook: TKDPrievidzaMorálna kultúra

Široké chápanie, myšlienky a rôzne možné interpretácie morálnej kultúry je pre myseľ západného človeka často ťažké pochopiť, pretože morálna kultúra je aspektom Orientálnej filozofie, ktorý prevažuje v životoch ľudí orientu. Inými slovami, je to snaha a proces, stania sa príkladnou osobou ako Konfucius (552-479 BC).

Na to, aby sa jednotlivec stal takou osobou, musí najskôr spoznať seba samého a získať morálny charakter, ktorý je rešpektovaný všetkými. Toto môže byť dosiahnuté iba prostredníctvom neustáleho cvičenia mentálnej disciplíny. Preto, ak je to potrebné, mentálne disciplinovaný človek môže prispieť k vytváraniu ideálnej spoločnosti prostredníctvom múdrych rád vládnucej vrstve a dokonca aj po smrti môžu byť jeho správanie a činy vždy trvajúcim príkladom.

Konfucius povedal :“Na to aby sme dokázali zmysel pre morálku, musíme pristupovať k ostatným ľudom s dôverou a srdečnosťou založenou na spravodlivosti a úplne sa zbaviť nesprávnych myšlienok.“

Prvá časť


Každý z nás ako ľudská bytosť si želá žiť v slobodnej a mierumilovnej spoločnosti. Zároveň je našou povinnosťou, takúto spoločnosť vytvárať pre ostatných ľudí. Zakladateľ Taekwon-do vyhľadal rôzne múdrosti starovekých svätých a mudrcov pre vytváranie ideálnej spoločnosti v nádeji, že študenti Taekwon-do ich použijú ako príručku pri kultivovaní svojho morálneho charakteru.

Podľa LAO-TZU je ideálna spoločnosť taká, v ktorej má vládca taký morálny charakter, že môže vládnuť prirodzene, nie vplyvom strachu, ale apelujúc na dobrú povahu svojich ľudí ktorí s nadšením robia svoje povinnosti a ktorí môžu žiť slobodne v mieri bez strachu a obáv.

Ďalším príkladom morálnej spoločnosti je taká, v ktorej ľudia obdivujú a cenia si svojho vládcu pre jeho dobrosrdečný prístup.

Tretím typom je takzvané „právna spoločnosť“. Ak vládca postráda morálnu autoritu, vyplýva z toho vytvorenie rôznych zákonov, ktorými ovláda svojich ľudí, ktorí ich poslúchajú, pretože sa boja odplaty, ktorú porušovanie zákonov môže priniesť. Za týchto okolností, vládca stráca kontakt s ľuďmi.

Posledným typom spoločnosti je taká, v ktorej vládca využíva machinácie a intrigy, zneužíva svoju právnu autoritu pre svoje osobné ambície a vnucuje ľuďom svoje zákony použitím sily, tak ako považuje za potrebné. V takejto spoločnosti je vládca natoľko nenávidený svojim ľudom, až napokon spôsobí nielen svoj vlastný pád ale s ním aj pád všetkých ľudí a svojej krajiny.

V Taekwon-do sa kladie veľký dôraz na morálnu kultúru. V Taekwon-do sa necvičí iba telo ale tiež zdravá myseľ, športový duch a prirodzene aj pevná morálka. Staroveký Gréci použili termín kalokagatia, čo je je súlad tela, ducha a kreatívnej mysle. Tento súlad je dôležitý aj pre študentov Taekwon-do. Čím disciplinovanejšia a kultivovanejšia je myseľ, tým disciplinovanejší a kultivovanejší je študent Taekwon-do.

Bezpochyby nasledujúce časti môžu byť niečo , čo je ťažko pochopiteľné, ale je to niečo, čo by si mal skutočný študent Taekwon-do prečítať a pokúsiť sa pochopiť tieto najzákladnejšie zložky morálnej kultúry.

A. Návrat k základnej povahe

Menicius použil nasledovný príklad keď sa snažil dokázať, že človek je v podstate dobrý. „Dokonca aj skazený zlodej, vidiac ako malé nevinné dieťa padá do studne sa bude snažiť zachrániť ho, pričom na chvíľu zabudne sa svoj pôvodný zámer vylúpiť dom. “ Táto prirodzene dobrá povaha je potlačovaná alebo sa úplne stratí chamtivosťou za peniazmi a mocou.

B. Buď cnostný človek.

Je veľmi ťažké definovať, čo je to cnosť. Týchto 5 ľudských vlastností je považovaných za cnosti už od starovekých čias. Sú nimi ľudskosť, spravodlivosť, zdvorilosť, múdrosť a dôvera. Na to aby sa stal človek cnostným, je dôležité neustále pracovať na týchto vlastnostiach. Konfucius povedal: „Cnosť je ako Severka. Všetky hviezdy sú okolo nej v usporiadanom zoskupení“. Preto ľudia ktorí obklopujú cnostného človeka, sa budú správať pre dobro celej spoločnosti. Podľa katechizmu katolíckej cirkvi je cnosť je trvalá a stála dispozícia konať dobro. Umožňuje človeku nielen konať dobré skutky, ale aj dávať zo seba samého to najlepšie. Cnostný človek so všetkými svojimi zmyslovými a duchovnými silami smeruje k dobru, ide za ním a volí si ho v konkrétnom konaní. Podľa Aristotela je cnosť absolútna mravná zdatnosť alebo duševná zdatnosť (areté) čiže stála vlastnosť alebo stav, ktorým sa človek stáva dobrým a ktorým robí svoj výkon dobrým; cnosť je získaná zdatnosť k dobrému, k mravnému výkonu.

Ľudskosť (In)


Je schopnosť cítiť ľútosť pri nešťastí iného človeka a mať rád druhých tak, ako majú rodičia radi svoje deti. Konfucius definoval ľudskosť nasledovnými spôsobmi.

A) Milovať ľudí, ale najmä rodičov.

B) Nežiadať od druhých to, čo by si sám radšej nerobil.

C) Správať sa čestne, kontrolujúc sám seba.

D) Ísť za správnou vecou bez ohľadu na to, ako bezvýznamne sa môže výsledok na začiatku javiť v porovnaní s vynaloženým úsilím.

E) Klásť česť ostatných pred svoju vlastnú.

F) Klásť slobodu ostatných pred svoju vlastnú.


Na zapracovanie ľudskosti do svojho správania by mal človek:

1. Čo najviac pracovať na správnom úsudku a čestnosti v každodennom živote.

2. Ísť za vytýčeným cieľom , bez ohľadu na to či je malý alebo veľký.

3. Vždy byť srdečný voči druhým.

Tae Kong Mang (12. storočie pred Kristom) povedal: „Nebo nám poskytuje štyri ročné obdobia a zem má schopnosť uživiť všetky živé bytosti. Toto privilégium nie je určené pre žiadneho jednotlivca ale pre všetkých ľudí. Preto je myšlienka ľudskosti, založená na delení sa s darmi prírody s ostatnými ľuďmi.

Spravodlivosť (Ui)


Je schopnosť cítiť sa zahanbený nesprávnym konaním a plniť si povinnosti voči ostatným. Menicius povedal :“Pre obyčajného človeka sú život a smrť najdôležitejšími v živote, ale pre cnostného človeka je žiť a umrieť pre spravodlivosť ďaleko viac ako život a smrť samotné.

Spravodlivosť je dobre definovaná správaním istého generála, popísaného v knihe Manuál vojny, napísanej asi pred 2400 rokmi. Generál oddychoval so svojimi vojakmi na brehu rieky, keď mu jeho pobočník priniesol karafu vína na osvieženie. Generál vzal karafu a pomaly pred zrakmi svojich udivených vojakov ju vylial do rieky pozývajúc ich, aby si dali víno s ním priamo z rieky.

Slušnosť (Ye)


Na rozdiel od zvierat, ktoré o svoje jedlo bojujú, slušný človek by mal druhému človeku ponúknuť kúsok chleba dokonca aj keď obaja hladujú.

Konfucius povedal: „Slušnosť musí byť dodržiavaná pre správny rozvoj osobnosti a ktokoľvek sa nevyjadruje slušne, nemôže byť považovaný za gentlemana.“ Tiež povedal:

Úprimnosť bez slušnosti môže byť hrubá.“

„Zdvorilosť bez slušnosti môže byť nepríjemná.“

„Odvaha bez slušnosti môže byť násilím.“

„Opatrnosť bez slušnosti môže byť zbabelosť.“


Ye je kórejský výraz opisujúci správny spôsob správania sa medzi rôznymi spoločenskými vrstvami. Napríklad nadradenými a podradenými, vznešenými a obyčajnými, starými a mladými, bohatými a chudobnými atď.

Múdrosť (Ji)


Je schopnosť rozoznávať správne od nesprávneho, nie iba vo veciach týkajúcich sa druhých, ale aj vo veciach ktoré sa týkajú samého seba.

Jeden múdry človek raz povedal svojim synom:“Nerobte nesprávne veci, aj keď sú to len maličkosti, ale na druhej strane správne veci robte, aj keď to iba maličkosti sú.“

Dôvera (Shin)


Je schopnosť dodržiavať sľuby ktoré som dal a to nielen priateľom ale každému. Nedôveryhodný človek postupne stráca všetky svoje princípy, dôstojnosť a stáva sa z neho klamár a podvodník.

Druhá časť


Ako môže človek objaviť svoju ľudskú povahu?

Existujú dva spôsoby ako nájsť seba samého. Prvým je zachovanie dobra daného človeku Bohom alebo nebom pri narodení a druhým je obmedzenie túžby za materiálnymi vecami.

A.Človek môže v živote zaujať dve pozície


V zásade sú dve možné pozície, ktoré človek v živote zastáva. Jednou je žitie podľa cnostných a morálnych zásad vysvetlených v prvej časti a druhá pozícia je daná človeku človekom.

Naneštastie človek príliš často kladie dôraz na svoju svetskú pozíciu, ktorá je iba dočasná a nakoľko je daná človekom môže ľahko pominúť. Na druhej strane to čo sme dostali pri narodení je večné. Prirodzene nechceme povedať, aby človek odmietal svetské veci, ale je vhodné držať obe pozície v rovnováhe, využitím dobrých vlastností čo sme dostali pri narodení pri budovaní svojej pozície v spoločnosti.

Týmto spôsobom človek získa rešpekt a bude dobrým príkladom pre ostatných. Bez správneho vedenia sa môže človek ľahko stať obeťou pokušení osobnej moci, bohatstva a používania neetických spôsobov na naplnenie svojich osobných ambícií. Nakoniec sa takáto osoba stane tyranom alebo diktátorom a nepriateľom ľudí.

Podľa Konfucia štedrý a milujúci človek nemôže mať nepriateľov. Preto prvá cnosť humanita, je ako silná bezpečná pevnosť.

B. Chamtivosť je nenasýtiteľná


Ten, kto je spokojný s tým čo má, je najbohatším človekom na Zemi. Na druhej strane, ak má niekto všetko a stále chce viac, môže byť úbohý.

Človek zaslepený chamtivosťou zneužíva druhých, používa intrigy, korupciu ale najhoršie zo všetkého je, že sa stavia do pozície, kedy príateľ bojuje proti priateľovi, otec proti synovi, čím v konečnom dôsledku nie je lepší ako zviera.

Staroveké príslovie hovorí, že skutočne dobrý človek nie je nikdy veľmi bohatý a veľmi bohatý človek nie je naozaj dobrý. Podľa tohto príslovia neustále neuspokojenie týkajúce sa materiálnych vecí je považované za zdroj všetkého nešťastia. Nie je lepšia cesta, ako nájsť sebauspokojenie a cestu k ľudskému rastu ako neustály rozvoj dobrej povahy.

C. Buď pokorný, maj o sebe úprimnú mienku


Hovorí sa, že burina ťahá svoju hlavu vysoko nahor, zatiaľ čo zrelé obilie skláňa hlavu v pokore. Podľa Lao-Tzu sú vznešené myšlienky ako údolie do ktorého prúdia všetky pramene vody. Cnostný človek pritiahne rešpekt druhých tak isto, ako sebecký a egoistický človek tento rešpekt stratí. Pokorný a úprimný človek je ako rieka, ktorá zavlažuje všetky polia okolo seba.

D. Sebakritika


Nikto učený z neba nespadol. Ako ľudské bytosti máme veľa chýb a sme náchylný chyby robiť. Po dosiahnutí určitých poznatkov, sme schopní tieto chyby opraviť. Pre nikoho nie je nemožné, stať sa dokonalou ľudskou bytosťou. Na to aby sme tento cieľ dosiahli, je potrebné neustále zdokonaľovať sám seba a byť k sebakritický v správnej miere.

Hovorí sa, že Konfucius a jeho žiaci praktizovali sebakritizovanie kladením si nasledových otázok tri razy denne.

1. Potlačil som prosby ostatných pre svoju sebeckosť?

2. Správal som sa k svojim priateľom srdečne?

3. Nabádal som ostatných k istote, zatiaľ čo ja sám som si nebol istý?

4. Zanedbal som praktizovanie cností?

5. Pochybil som v mojom štúdiu?

6. Bol som nespravodlivý?

7. Opravil som sa okamžite, ako som si uvedomil svoju chybu?


E. Buď jemný


Pretože svetlo je beztvaré a jemné, môže priniesť svetlo a teplo aj do skrytého kúta.

Buď jemný ako voda, ktorej malé množstvo môže nadobúdať rôzny tvar a formu. Keď sa ale voda stane súčasťou oceána, dokonca aj najväčšia loď je ako malý lístok a voda môže svojou ohromnou silou zaplaviť aj ten najvyšší vrch.

Ak si niekto myslí, že je silný, čoskoro stretne niekoho, kto je silnejší. Mladý strom dokáže odolať aj silnej víchrici, pretože je jemný a flexibilný, ale keď vyrastie a zosilnie, môže ho rovnaká víchrica zlomiť. Tento istý princíp platí aj u ľudí. Preto buď jemný ako mladý strom alebo tenký pramienok vody.

F. Rešpektuj starších


Ako syn rešpektuje rodičov, mladší brat staršieho, človek musí vždy rešpektovať starších.

Toto je krásna vlastnosť ľudí a jeden z rozdielov, ktorými sa človek líši od zvierat.

Podľa Menicia tri dôležité veci v ľudskej spoločnosti. Pozícia, česť a morálna integrita. Pozícia je dôležitá pri vládnutí, česť je dôležitá v spoločnosti a morálna integrita je dôležitá pri poskytovaní rád a vedení ľudí správnym smerom. Skutočne, bez rodičov nemôžu byť deti, bez staršej generácie mladšia. Spoločnosť a národ by sa nevyhli chaosu bez svojej kultúry a sociálneho poriadku, založeného na rešpekte a úcte k starším a k ich skúsenostiam.

G.Rešpektuj práva ostatných


Kritizovať niekoho kto je lepší, siahať na jeho majetok a privlastňovať si zásluhy druhých sú znaky bezcharakterného človeka.

Podobne ako príroda, ktorej súčasťou sú všetky živé tvory, ktoré príroda živí bez nároku na odmenu, je skutočnou hodnotou pre človeka pomáhať druhým, rozvíjať sa a uspieť v ich živote bez nároku na odmenu.

Ľudia, ktorí hnaní závisťou kradli poznanie a vedomosti iných a z chamtivosti obohacovali sa ich majetkom, vždy zanechali v histórii temnú stopu hanby a nepoctivosti.

H. Buď spravodlivý


Byť správny a priamy, je spôsob, akým správne prežiť svoj život.

Staré príslovie hovori, že pre obyčajného človeka je život najcennejší a smrť najstrašnejšia, zatiaľ čo pre spravodlivého človeka je spravodlivosť cennejšia ako život a radšej by volil smrť, ako slúžiť nespravodlivosti.

I. Buď striedmy


Už od dávnoveku nadmerné bohatstvo a pôžitky bez výnimky spôsobovali pád mnohých kráľov a národov, pričom história je plná takýchto príkladov.

Vedúce osobnosti by sa mali vo všeobecnosti učiť, ako byť striedmy a žiť bez zbytočných extrémov. Ako hovorí staré príslovie, ak je voda špinavá pri prameni, bude špinavá aj pri ústí.

Ak vodca nežije striedmo, tak isto nežijú striedmo ani jeho podriadení, čo má za následok zvyšovanie daní a vysokú mieru korupcie. Počas dynastie Lee v Kórei, kráľovský kontrolór Lee-Mong-Yong, bol počas svojho cestovania inkognito po krajine pozvaný na pompéznu oslavu známeho miestodržiteľa. Uprostred slávnosti dovtedy nepoznaný kráľovský kontrolór predniesol túto báseň:

Sladké víno, čo pijete z blyštiacich sa čaší, pochádza zo sĺz ľudí, ktorí pre Vás drú.

Jemné mäso, ktorým napĺňate drahocenné misy, je mäsom bolestivo vytrhnutým z nich.

Čím veselšie sa smejete, tým smutnejšie oni plačú.

Čím hlasnejšie spievate, tým bolestivejšie nariekajú.


Miestodržiteľ a jeho kohorta spoznali skutočnú identitu básnika, zľakli sa a rýchlo opustili oslavu. Je pravdou, že za nadmerným bohatstvom a potešením jedného stoja slzy a nárek mnohých.

J. Buď taktný


Človek by nemal konať impulzívne a bezohľadne, ale všetko čo robí, by mal robiť s trpezlivosťou a s rozvahou. Staré príslovie hovorí že ten, kto koná bez rozmyslu aspoň tri razy, svoje konanie neskôr oľutuje. Teda, ak sa jedná napríklad o dôležitú vec, človek nesmie jednať zbŕklo, ale musí premýšľať tak, aby dospel k rozhodnutiu, ktoré je aj správne a objektívne.

K. Poznaj skutočné šťastie


Lao-Tzu poukázal na to, že príroda je založená na harmónii kontrastov.

Napríklad, že vesmír vznikol z dvoch síl. Yin(žena) a Yang (muž). Ďalšími kontrastami sú tvrdý a mäkký, dlhý a krátky, noc a deň, plný a prázdny, studený a teplý, veľký a malý, pekný a škaredý.

Všetky veci na svete sú vo vzájomnom vzťahu. Zúfalstvo môže prísť iba vtedy, ak ho predchádza šťastie a žiaľ zase ak ho predchádzala radosť. Bohatí a mocní nemusia byť zároveň aj šťastnými. Na každého bohatého človeka pripadá nespočetne veľa chudobných a na jedného tyrana národ utláčaných. Mencius definoval tri životné šťastia nasledovne:

1. Zdraví rodičia a harmónia v rodine

2. Žitie s hrdosťou a cťou prameniacou z dobrého správania

3. Vzdelávanie mladých tak, aby sa stali platnými a užitočnými členmi spoločnosti


L. Nech za vás hovoria vaše skutky


Dokonca aj najschopnejší rečník sa môže počas svojho rozprávania pomýliť. Zatvorené ústa môžu zachrániť rybu pred háčikom a uchrániť tajomstvá pred nepriateľom. Hovoriť iba vtedy, keď to má zmysel, je znakom kultivovanej osoby. Ľudia ale väčšinou hovoria preto, aby sa vychvaľovali alebo aby získali výhodu oproti ostatným.

Skutočne cnostný človek sa vyjadruje viac prostredníctvom skutkov ako slov. A tak ovplyvňuje ostatných tým ako žije. V staroveku neboli vedomosti učiteľa odovzdávané žiakom slovami, ale prostredníctvom jeho skutkov, ktoré žiaci nasledovali.

M. Rozvíjaj vnútorný pokoj


Čistý prameň sa pri rozvírení zašpiní, ale ak mu dáme dostatok času, upokojí sa, a stane sa opäť čistým.

Hovorí sa, že pokoj a bezvetrie môžu poraziť horúčavu. Nepochybne môžete vydržať dlhšie v horúcom lete, tým že sa nehýbete, ako v studenej zime, kedy sa hýbete, aby ste zahriali svoje telo. Pohybom telo môžeme zahriať, ale nevydržíme tak dlho, ako keď sme v pokoji.

Vnútorný pokoj môžeme dosiahnuť pomocou meditácie tým, že si vyprázdnime myseľ od všetkých zbytočných myšlienok a snažíme sa nájsť prirodzený stav človeka. Na rozdiel od budhizmu alebo zen budhizmu meditácia v Taekwon-do neznamená úplné odlúčenie sa od sveta, kedy vyzerá telo navonok ako mŕtve, ale skôr aktívny moment, kedy sa človek v tichosti zamyslí nad svojimi omylmi a prostredníctvom ľútosti nad svojimi predošlými chybami pokračuje v sebazdokonaľovaní, s cieľom stať sa lepším mužom alebo ženou. Tento proces aktívnych myšlienok sa nazýva Jung-Joong-Dong.

N. Maj pevné presvedčenie


Osoba so silným presvedčením je nebojácna a nepodozrievavá. Keď jej dokážeme, že sa mýli, má morálnu silu priznať si tieto chyby, ale na druhej strane ak je presvedčená, že sa nemýli, stojí si za svojim názorom a obhajuje ho pred kýmkoľvek.

Silné presvedčenie môžeme získať prostredníctvom širokého a hlbokého ducha Ki. Ki je v ázijských krajinách názov pre formu aktívnej energie, ktorá napĺňa každú bunku a orgán, zatiaľ čo Chi je označenie pre motivujúcu silu. Sila Ki nami pohybuje a sila Chi určuje smer tohto pohybu. Mencius zdôrazňoval svojim nasledovníkom, že ak je energia Ki povzbudená starostlivosťou o seba a svoje telo, stojí na základe humanity a spravodlivosti, jej stúpajúca sila a pretrvávajúca moc je schopná naplniť nebo aj zem a človek tak môže dosiahnuť nové nevídané ciele. Praktickejšie môžeme povedať, že sila Ki nám pomáha udržať svoju myseľ čistú a varuje nás, keď sa náš spôsob života stáva nesprávnym a stojí pri nás, keď to potrebujeme.

O. Buď oddaný


Tak, ako je vo vzťahu motlitba a nábožný človek, koncentrácia, oddanosť a umelec, vytrvalosť a pracujúci, tak by mala byť morálna kultúra vo vzájomnom prepojení s človekom, ktorý sa venuje bojovým umeniam. Inými slovami, nezlomné odhodlanie človeka pre jeho povinnosť a jeho záujmy je zdrojom života a sily. Kultivácia mysle teda nie vyhradená žiadnej konkrétnej osobe ale všetkým. Je faktom, že srdečnosť a úsilie sú zdrojom viery a viera nakoniec umožní človeku, aby dosiahol svoj finálny cieľ. Morálna kultúra pomáha človeku byť oddaný sebe, svojej práci, čokoľvek to je, pokiaľ sa život a práca nestanú jedným.

Tretia časť


Povedané krátkou vetou, mali by sme konať v súlade s prirodzenou povahou človeka a vychutnávať si veľkú slobodu takéhoto konania, namiesto toho aby sme konali na základe pokušení moci, peňazí a sexu. Človek, ktorý dosiahol toto štádium sebazdokonaľovania, je niekedy označovaný ako Svätý.

Všetko toto sa môže obyčajnému smrteľníkovi zdať ako nemožné, ale je potrebné pamätať na to, že aj výstup na vysokú horu sa začína prvým krokom a každý oceán má svoj počiatok v drobnom prameni.

Staroveké príslovie hovorí: „Kde je vôľa, tam je aj cesta.“ Človek by sa nemal pozerať do strán, keď cesta leží priamo pred ním. Rozhodnutý a motivovaný človek môže pohnúť aj zemeguľou. S pevnou vôľou a silným rozhodnutím je v možnostiach každého, dosiahnuť svoj cieľ, ak sa o to naozaj snaží.

Morálna kultúra má unikátne prepojenie s Taekwon-do nie iba preto, že prostredníctvom nej sme schopní dosiahnuť najvyššie méty, čo sa týka sily, techniky a sebadôvery, ale tiež pre to, že morálna kultúra rozvíja charakterové vlastnosti človeka. Bez vyučovania morálnej kultúry bude inštruktor Taekwon-do vinný z toho, že dal ľuďom do ruky mocný nástroj, ktorý môžu osoby bez morálneho správania a zásad ľahko zneužiť na dosahovanie osobných ambícií a šírenie strachu.

 

 

Zásady Taekwon-do (Taekwon-do Jungshin)

 

Netreba pripomínať, že úspech alebo neúspech v cvičení Taekwon-do vo veľkej miere závisí od toho, ako poznáme a dodržiavame zásady Taekwon-do. Zásady Taekwon-do by mali byť akýmsi návodom pre všetkých študentov, ktorí to myslia s bojovým umením Taekwon-do vážne.

 

Zdvorilosť (Ye Ui)

 

Študenti Taekwon-do by mali vo svojom živote praktizovať nasledovné základné prvky slušnosti, pomocou ktorých budú budovať svoj ušlachtilý charakter, a ktoré im budú napomáhať v ich tréningovom procese.

 1. Konať v duchu vzájomného porozumenia

 2. Snažiť sa zbaviť zlozvykov

 3. Byť slušný k ostatným

 4. Rozvíjať svoj zmysel pre spravodlivosť a ľudskosť

 5. Rešpektovať inštruktora, staršieho študenta Taekwon-do a byť úctivý k starším

 6. Správať sa v súlade s etiketou a dobrými mravmi

 7. Rešpektovať majetok druhých

 8. Jednať férovo a úprimne

 9. Starostlivo zvážiť či odovzdať alebo prijať dar, pri pochybách o správnosti tohto konania

 

Čestnosť (Yom Chi)

 

V Taekwon-do má slovo čestnosť mierne odlišný význam ako sme zvyknutí. Kórejský výraz Yom Chi môžeme chápať ako celistvosť, bezúhonnosť. Inými slovami, človek musí byť schopný rozlíšiť dobré od zlého, a v prípade ak koná zle, malo by sa ozvať jeho svedomie a mal by sa dostaviť pocit viny. Uvedieme na ukážku niekoľko príkladov, kde táto vlastnosť absentuje.

 1. Inštruktor, ktorý nie je schopný priznať si nedostatok svojich vedomostí, chýba mu sebareflexia v dôsledku čoho učí svojich študentov nesprávne techniky.

 2. Študent, ktorý si svojvoľne upraví prerážacie materiály tak, aby ich na ukážke Taekwon-do určite prerazil, klame seba aj divákov.

 3. Inštruktor, ktorý skrýva svoje nesprávne techniky za prepychoú halu a falošne lichotí svojim študentom.

 4. Študent, ktorý sa samovoľne dožaduje od inštruktora vyššieho technického stupňa alebo sa snaží si vyšší technický stupeň kúpiť.

 5. Študent, ktorého cieľom je získať vyšší technický stupeň pre svoje vlastné ego.

 6. Inštruktor, ktorý vyučuje a propaguje svoje bojové umenie za účelom získania materiálneho bohatstva.

 7. Študent, ktorého slová sa nezhodujú s jeho činmi.

 8. Študent, ktorý sa hanbí spýtať sa na názor mladších študentov.

 

Vytrvalosť (In Nae)

 

U nás existuje staré príslovie: “Trpezlivosť ruže prináša“. V krajinách orientu existujú podobné príslovia: „Trpezlivosť vedie k cnosti“ alebo „Pohodu a pokoj v domácnosti dosiahntete ak budete sto ráz trpezlivý“. Môžeme povedať, že šťastie a blahobyt s veľkou pravedpodobnosťou dosiahnu práve trpezliví ľudia. Na to, aby sme niečo dosiahli, či je to už vyšší technický stupeň alebo väčšiu dokonalosť jednotlivých techník, musíme si stanoviť tento cieľ a potom trpezlivo a vytvalo za týmto cieľom ísť. Jedno z najdôležitejších tajomstiev ako sa dosiahnuť či už dokonalé techniky v Taekwon-do alebo iný svoj stanovený cieľ je prekonávať vytrvalo každú prekážku a byť trpezlivý. Staroveký čínsky filozof Konfúcius povedal: „Ten, kto nie je vytrvalý a trpezlivý v jednoduchých veciach, veľmi ťažko dosiahne úspech vo veľkej veci.

 

Sebaovládanie (Guk Gi)

 

Táto zásada je nesmierne dôležitá ako počas tréningov, napríklad počas voľného boja, tak aj mimo nich v bežnom živote. Strata sebaovládania počas nácviku voľného boja môže spôsobiť katastrofálne následky nielen súperovi ale aj Vám. Takisto v osobnom živote môžeme považovať za stratu sebaovládania, ak niekto nie je schopný žiť a pracovať v rámci svojich reálnych možností, žije vo svojom svete a nevie triezvo odhadnúť na čo stačí a kam patrí. Podľa iného čínskeho učenca Lao Tzu nie je silnejší človek vtedy ak dokáže zvíťaziť nad inými, ale vtedy ak dokáže zvíťaziť sám nad sebou.

 

Neskrotný duch (Baekjul Boolgool)

 

Tu leží 300 ľudí, ktorí si splnili svoju povinnosť“ je jednoduchý epitaf pre jednu z najväčších ukážok odvahy v histórii ľudstva. Počas grécko-perzskej vojny sa grécky sparťanský kráľ Leonidas so svojimi 300 bojovníkmi postavil obrovskej presile peržanov aby udržal čo najdlhšie Termopylský priesmyk a zároveň zabezpečil ústup ostatným gréckym jednotkám. Jeho hrdinstvo zachránilo životy mnohým bojovníkom, ktorí práve vďaka nemu mohli neskôr opäť bojovať proti Peržanom.

Skutočný študent Taekwon-do by mal byť za každej okolnosti skromný a čestný. Zoči voči nespravodlivosti bude ale bez obáv a strachu bojovať za správnu vec s príkladom svojho nezlomného ducha a bez ohľadu na počet protivníkov.

Staroveký čínsky filozof Konfúcius povedal: „ Ak človek vidí nespravodlivosť a neprehovorí, ukazuje tým svoju zbabelosť.

História potvrdila, že tí ktorí bojovali za správnu vec s nezlomným duchom, nikdy nezlyhali pri dosahovaní svojich cieľov.